HomeΣχετικάΕυρωπαϊκή ΓωνιάΕυρωπαϊκή Ένωση – Έρευνα

Ευρωπαϊκή Ένωση – Έρευνα

Ευρωπαϊκή Ένωση και Έρευνα

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αποτελούν επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. Μας βοηθούν να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο και να διατηρήσουμε το μοναδικό κοινωνικό μοντέλο μας. Βελτιώνουν την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, συμβάλλοντας στην επίλυση ορισμένων από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις.

Η στήριξη που προσφέρει η ΕΕ για έρευνα και καινοτομία προσδίδει προστιθέμενη αξία, καθώς ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ομάδων από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, γεγονός πολύ σημαντικό για την επίτευξη ρηξικέλευθων ανακαλύψεων.

Μέσω των πολυετών προγραμμάτων-πλαισίων της για την έρευνα και την καινοτομία, η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτήσεις με σκοπό:

 • να ενισχύσει τη θέση της στον χώρο της επιστήμης
 • να ενισχύσει τη βιομηχανική καινοτομία, μεταξύ άλλων τις επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες, τη μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων
 • να αντιμετωπίσει σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, οι βιώσιμες μεταφορές και η ανανεώσιμη ενέργεια
 • να εξασφαλίσει τη μετατροπή των τεχνολογικών καινοτομιών σε βιώσιμα προϊόντα με πραγματικές εμπορικές δυνατότητες – μέσω συμπράξεων με τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις
 • να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας

Ορίζοντας Ευρώπη - Επενδύουμε για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας

Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο 80,9 δισ. ευρώ, αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα της ΕΕ με στόχο την αναμόρφωση σιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη με προτεινόμενο προϋπολογισμό του ευρωπαϊκού συστήματος καινοτομίας. 

Στόχος του νέου προγράμματος πλαίσιο και τα νέα στοιχεία που έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό του Ορίζοντα Ευρώπη σε συνέχεια της αξιολόγησης που έγινε στο προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020. Ενδεικτικά, το νέο πρόγραμμα πλαίσιο στοχεύει στην:

 • Υποστήριξη της ρηξικέλευθης καινοτομίας (disruptive innovation) με στόχο τη δημιουργία νέων αγορών
 • Ενίσχυση της συμβολής της έρευνας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων
 • Ενεργό συμμετοχή των πολιτών
 • Ευέλικτη συνεργασία με τρίτες χώρες για την από κοινού αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων
 • Ενίσχυση της ανοικτής επιστήμης για την ελεύθερη διάχυση της παραγόμενης γνώσης
 • Επαναπροσδιορισμό των συμπράξεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και λοιπών φορέων και των κρατών μελών
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής οργανισμών από χώρες με χαμηλή επίδοση στην έρευνα και την καινοτομία
 • Τη δομή του Ορίζοντα Ευρώπη με πληροφορίες για κάθε έναν από τους πυλώνες του νέου προγράμματος πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται με περιεκτικό τρόπο οι 3 πυλώνες:

 • Πυλώνας 1: Επιστήμη Αριστείας (Excellent Science)
 • Πυλώνας 2: Παγκόσμιες προκλήσεις & ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (Global Challenges and European Industrial Competitiveness)
 • Πυλώνας 3: Καινοτόμος Ευρώπη (Innovative Europe)

Επιπλέον, παρουσιάζεται και ο οριζόντιος τομέας για τη διεύρυνση της συμμετοχής και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας (Widening Participation & Strengthening of the European Research Area), που περιλαμβάνει χρηματοδοτικά εργαλεία και συμβουλευτική υποστήριξη κρατών μελών με χαμηλή επίδοση στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να αναμορφώσουν το εθνικό τους πλαίσιο.

Αναλυτικές πληροφορίες για το επερχόμενο πρόγραμμα πλαίσιο στο ”Ορίζοντας Ευρώπη (Horizon Europe): Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2021-2027)

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie - Υποτροφίες για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα

Αναπαραγωγή Βίντεο

Οι δράσεις “Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί” φέρουν το όνομα της βραβευμένης με δύο νόμπελ πολωνογαλλίδας επιστήμονος που έγινε διάσημη για το έργο της σχετικά με τη ραδιενέργεια. Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούν ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς τομείς: από την ζωτικής σημασίας υγειονομική περίθαλψη μέχρι τη βασική έρευνα. Οι δράσεις “Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί” υποστηρίζουν επίσης την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στον τομέα της βιομηχανίας, οι οποίες συνδυάζουν την ακαδημαϊκή έρευνα με την εργασία σε επιχειρήσεις, καθώς και άλλες καινοτόμους μεθόδους κατάρτισης που προωθούν την απασχολησιμότητα και την επαγγελματική εξέλιξη.

Πέρα από τις γενναιόδωρες χρηματοδοτήσεις, οι επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να ολοκληρώσουν την κατάρτισή τους αποκτώντας νέες δεξιότητες ή εντρυφώντας σε τομείς χρήσιμους για τη σταδιοδρομία τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο