Μάθε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα

Ευρωπαϊκή Ένωση και Έρευνα

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αποτελούν επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης.

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα

Το European Climate Pact είναι ένα κίνημα ανθρώπων που ενώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό.

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου.

Αποστολές της ΕΕ

Οι αποστολές της ΕΕ αποτελούν μια καινοτομία του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe για τα έτη 2021-2027.