Βασίλειος Σολαχίδης

Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής

Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Σολαχίδης

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: Eπεξεργασία εικόνας και χρήση της σε διάφορες εφαρμογές

Short bio:

Ο Βασίλης Σολαχίδης από τον Σεπτέμβριο του 2013 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε εικοσιτρία (23) ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα στο τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ και στο τμήμα Applied Electronics του Università degli Studi Roma TRE. Επίσης έχει διδάξει σε τμήματα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως εντεταλμένος λέκτορας βάση του Π.Δ. 407/80 όπως επίσης και των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και Δυτικής Μακεδονίας ως επιστημονικός συνεργάτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες ανάλυσης εικόνας και βίντεο και τεχνολογίες ψηφιακής υδατοσήμανση σήματος και εικόνας. Έχει δημοσιεύσει δεκαέξι (16) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, δύο (2) κεφάλαια βιβλίων και πενηντατρία (53) πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής συζήτησης θα αφορά τις ερευνητικές περιοχές στις οποίες ασχολήθηκα και τα έργα στα οποία αυτές είχαν εφαρμογή.