Ελένη Παπαδάκη

Φυσική

Ονοματεπώνυμο: Ελένη Παπαδάκη

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser

Γνωστικό αντικείμενο: Υπολογιστική Μελέτη μέσω προσομοιώσεων της επίδρασης παλμών laser σε υλικά

Hashtags: βραχείς παλμοί laser, αλληλεπίδραση ύλης- laser, παραγωγή υπερήχων, FEM

Short bio:

Η Ελένη Παπαδάκη είναι υποψήφια διδάκτωρ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και μέλος του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος και Lasers. Το θέμα της διατριβής της είναι η Οπτοακουστική Υπολογιστική Μελέτη με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων Μίκρο και Νάνο- δομημένων υλικών κατά την αλληλεπίδρασή τους με παλμούς Laser.

Στην παρουσίαση αυτή θα μιλήσουμε για τις ιδιότητες του φωτός laser, την επίδραση του φωτός laser πάνω σε στερεούς στόχους και θα γίνει μια σύντομη περιγραφή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για μοντελοποίηση και υπολογιστική μελέτη των φυσικών φαινομένων (όπως η δράση του φωτός laser σε υλικά).