Θάνος Τσιώρας

Οικονομικές επιστήμες, Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Ονοματεπώνυμο: Θάνος Τσιώρας

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομικές επιστήμες (Economic Sciences), Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (Social Sciences and Humanities)

Hashtags: Οικονομία, φιλοσοφία, μάνατζμεντ

Short bio:

Ο Θάνος Τσιώρας θα συζητήσει με το κοινό θέματα οικονομίας, φιλοσοφίας και μάνατζμεντ καθώς οι σπουδές μου σχετίζονται με αυτούς τους τομείς.