Μακρή Σωτηρία

Περιβάλλον, Υγεία

Ονοματεπώνυμο: Μακρή Σωτηρία

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γνωστικό αντικείμενο: Περιβάλλον, Υγεία

Hashtags: περιβάλλον, διαχείριση αποβλήτων, οξειδωτικό στρες

Short bio:

Η Μακρή Σωτηρίνα είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αντικείμενο την αξιοποίηση αποβλήτων για την παραγωγή ζωοτροφών που βοηθούν στην υγεία των παραγωγικών ζώων. Μαζί μπορούμε να συζητήσουμε τη σημασία διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και άλλα περιβαλλοντικά θέματα (ατμοσφαιρική ρύπανση, ανακύκλωση κλπ)