Νίκος Σαρρής

Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής

Ονοματεπώνυμο: Νίκος Σαρρής

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Short bio:

Ο Νίκος Σαρρής είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εργαστήριο Γνώσης, Πολυμέσων και Κοινωνικών Δικτύων του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Από το 1996 έχει εργαστεί ως ερευνητής, επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής μεγάλων πολυεθνικών κοινοπραξιών. Έχει ηγηθεί πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων για την εκτίμηση της αξιοπιστίας πληροφοριών που προκύπτουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται κυρίως με ερευνητικά έργα που σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εστιάζοντας στη σημασιολογική ανάλυση και την «κατανόηση» του πολυμεσικού περιεχομένου ειδήσεων. Το αντικείμενο της ομιλίας θα σχετίζεται με το πρόβλημα της παραπληροφόρησης και τρόπους αντιμετώπισής του.