Πατούνα Αναστασία

Επιστήμες Ζωής

Ονοματεπώνυμο: Πατούνα Αναστασία

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες Ζωής (Life sciences)

Hashtags: Οξειδωτικό στρες, διατροφή, περιβάλλον

Short bio:

Η Πατούνα Αναστασία είναι απόφοιτος της Γεωπονίας και από το 2021 είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με αντικείμενο την τοξικολογία ελευθέρων ριζών. Μπορεί να συζητήσει με το κοινό θέματα που αφορούν την βιολογία της οξειδοαναγωγής σε σχέση με την υγεία και την διατροφή.