Περικλής Βαρδάκας

Επιστήμες ζωής

Ονοματεπώνυμο: Περικλής Βαρδάκας

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Hashtags: Βιολογία, Νανουλικά, Νανοτεχνολογία

Short bio:

Ο Περικλής Βαρδάκας είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με αντικείμενο τις βιολογικές επιδράσεις των Νανοϋλικών. Μπορεί να συζητήσει με το κοινό θέματα του κλάδου της νανοτεχνολογίας.