Φώτιος Τέκος

Επιστήμες ζωής

Ονοματεπώνυμο: Φώτιος Τέκος

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Hashtags: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ, ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

Short bio:

Ο Φώτιος Τέκος είναι απόφοιτος του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και του μεταπτυχιακού Τοξικολογία. Τελειώνει το διδακτορικό του στην τοξικολογία των ελευθέρων ριζών και είναι διευθύνων σύμβουλος της start up FoodOxys ΙΚΕ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ.